Ustawa o sporcie

Ustawa o sporcie z 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857) zastąpiła dotychczasowe regulacje zawarte w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym.

Ustawa o sporcie w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1321 – wejście w życie 22 września 2015 r.) stanowi podstawę normatywną działania Trybunału.

Poniżej wyciąg z ustawy o sporcie w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz rozstrzygania sporów w sporcie (rozdział 9a).

Art. 45a

 1. Przy Polskim Komitecie Olimpijskim działa Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu, zwany dalej „Trybunałem”.
 2. Trybunał jest stałym sądem polubownym działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.
 3. Trybunał rozstrzyga także spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych.
 4. W skład Trybunału wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4-letniej kadencji.
 5. Arbitrem Trybunału może zostać osoba, która:
  1. korzysta z pełni praw publicznych;
  2. jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji arbitra;
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. posiada wyższe wykształcenie prawnicze i zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, radcowski, adwokacki lub notarialny.
 6. Wymogów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, nie stosuje się do osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.
 7. Kadencja arbitra Trybunału wygasa w przypadku:
  1. śmierci;
  2. zrzeczenia się funkcji;
  3. choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
  4. skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych;
  6. ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych.
 8. Organizację i tryb postępowania przed Trybunałem oraz ponoszenie opłat i kosztów postępowania określa statut Trybunału uchwalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Art. 45b
 1. Odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach polskiego związku sportowego jest realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym.
 2. Odpowiedzialność dyscyplinarna opiera się na następujących zasadach:
  1. prawa do obrony;
  2. dwuinstancyjności postępowania.
 3. Regulamin dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności: podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich kompetencje oraz tryb postępowania dyscyplinarnego.
 4. Prowadzenie postępowania karnego, administracyjnego lub cywilnego przeciwko obwinionemu nie wyklucza postępowania dyscyplinarnego o ten sam czyn.
 5. Karami dyscyplinarnymi mogą być w szczególności:
  1. upomnienie;
  2. nagana;
  3. zawieszenie;
  4. dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia;
  5. kara pieniężna;
  6. przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej;
  7. skreślenie ze związku;
  8. wykluczenie ze związku.
Art. 45c
 1. Skarga do Trybunału przysługuje stronie postępowania lub - na podstawie regulaminów obowiązujących w danym związku - innym podmiotom.
 2. Skargę do Trybunału wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 3. Skarga do Trybunału nie przysługuje w sprawach dotyczących technicznych reguł gry.
 4. Od skargi wniesionej do Trybunału uiszcza się wpis, którego wysokość nie może być wyższa niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Art. 45d
 1. Uchylenie przez Trybunał decyzji dyscyplinarnej polskiego związku sportowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania jest możliwe w przypadku, gdy dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części.
 2. Od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia.
 3. Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem Trybunału w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej.
 4. Trybunał przekazuje skargę kasacyjną w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z aktami sprawy Sądowi Najwyższemu.
 5. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną od orzeczenia Trybunału na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Art. 45e

Przepisów rozdziału nie stosuje się do spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.

Pełny tekst ustawy (tutaj).