Sekretarz Trybunału

Sekretarz Trybunału jest organem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

Sekretarz Trybunału wykonuje czynności administracyjne Trybunału, a jego podstawowym zadaniem jest podejmowanie czynności służących zapewnieniu prawidłowego toku postępowania przed Trybunałem

W szczególności do kompetencji Sekretarza Trybunału należy:
 
1. dokonywanie kontroli formalnej wpływających pism i bezzwłoczne wydawanie odpowiednich zarządzeń w tym zakresie,
2. wyznacznie wpisów oraz wzywanie do wnoszenia opłat,
3. powoływanie Zespołów Orzekających w sprawach, chyba że Statut stanowi inaczej,
4. realizacja Regulaminu Honorariów Arbitrów,
5. prowadzenie korespondencji ze stronami, dokonywanie doręczeń, za pośrednictwem Sekretariatu Trybunału,
6. archiwizowanie i zabezpieczanie akt spraw zakończonych, za pośrednictwem Sekretariatu Trybunału,
7. wydawanie wewnętrznych wytycznych i zarządzeń zapewniających prawidłowe i sprawe funkcjonowanie Trybunału,
8. wykonywanie postanowień i zarządzeń Rady Trybunału,
9. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Trybunału.

Funkcję Sekretarza Trybunału kadencji 2024 - 2027 pełni adwokat Piotr R. Graczyk.