Prezes Trybunału

Prezes Trybunału jest statutowym organem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

Podstawowymi zadaniami Prezesa Trybunału jest kierowanie pracami Trybunału oraz reprezentowanie Trybunału na zewnątrz. Prezes podejmuje wszelkie działania i czynności, konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań Trybunału. Głos Prezesa Trybunału ma decydujące znaczenie przy podejmowaniu uchwał przez Radę Trybunału w przypadku równej ilości głosów.

Funkcję Prezesa Trybunału kadencji 2024 - 2027 pełni prof. dr hab. adw. Zbigniew Ćwiąkalski.