Misja

Podstawowym zadaniem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl jest rozstrzyganie sporów wynikających z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych.

Misją Trybunału Arbitrażowego jest ochrona praw stron postępowań dyscyplinarnych, zapobieganie ewentualnym nadużyciom i dbałość o przestrzeganie prawa przez organy dyscyplinarne polskich związków sportowych oraz rozwój polskiego prawa sportowego.

Trybunał Arbitrażowy jest także stałym sądem polubownym, który działa na zasadach określonych w Kodeksie postępowania cywilnego.

Trybunał Arbitrażowy działa przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Przy wypełnianiu swoich funkcji korzysta z pełnej autonomii i niezależności.

Na mocy nowelizacji ustawy o sporcie z 7 września 2015 r., Trybunał Arbitrażowy zyskał ustawową podstawę swojej działalności.