Rada Trybunału

Rada Trybunału jest, obok Zgromadzenia oraz Prezesa, statutowym organem Trybunału.

Rada składa się z siedmiu członków. W skład Rady wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz oraz członkowie wybierani przez Zgromadzenie Arbitrów.

Obecny skład Rady:
Do kompetencji Rady Trybunału należy:
  1. dysponowanie budżetem Trybunału, w tym coroczne uchwalanie preliminarza budżetowego na kolejny rok kalendarzowy,
  2. uchwalanie i zmiany Regulaminu Honorariów Arbitrów,
  3. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Trybunału celem przedłożenia Zarządowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego;
  4. zatwierdzanie publikacji orzeczeń Trybunału dotyczących istotnych dla praktyki zagadnień prawnych;
  5. działanie w charakterze administratora danych osobowych przetwarzanych przez Trybunał;
  6. rozpoznawanie przewidzianych w Statucie środków odwoławczych od orzeczeń Prezesa oraz Sekretarza.
Rada stoi na straży niezależności i niezawisłości Trybunału, zwłaszcza w zakresie jego orzecznictwa. W tym celu Rada wydaje stosowne uchwały i wytyczne.