Sekretarz Trybunału

Sekretarz Trybunału jest organem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

Sekretarz Trybunału wykonuje czynności administracyjne Trybunału, a jego podstawowym zadaniem jest podejmowanie czynności służących zapewnieniu prawidłowego toku postępowania przed Trybunałem

W szczególności do kompetencji Sekretarza Trybunału należy:
  • zaznajamianie się z pismami wpływającymi do Trybunału, dokonywanie kontroli formalnej wpływających pism i bezzwłoczne wydawanie odpowiednich zarządzeń w tym zakresie,
  • wzywanie do wnoszenia opłat oraz wyznaczania wpisu w sprawach zawisłych przed Trybunałem,
  • prowadzenie korespondencji ze stronami,
  • realizacja postanowień Regulaminu Kosztów Trybunału,
  • zabezpieczenie w archiwum akt spraw zakończonych.
  • wykonywanie postanowień i zarządzeń Rady Trybunału,
  • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących pracy Trybunału.


Obecnie funkcję Sekretarza Trybunału sprawuje adwokat Piotr R. Graczyk.