Rada Trybunału

Rada Trybunału jest, obok Zgromadzenia oraz Prezesa, statutowym organem Trybunału.

Rada składa się z pięciu do siedmiu członków. W skład Rady wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz oraz członkowie wybierani przez Zgromadzenie Arbitrów.

Obecny skład Rady:

Do kompetencji Rady Trybunału należy:
 
  1. prowadzenie i ogłaszanie Listy Arbitrów;
  2. opracowanie projektów Statutu Trybunału i jego Regulaminów;
  3. uchwalanie i zmiany Regulaminu Honorariów Arbitrów;
  4. uchwalanie innych aktów wewnątrzorganizacyjnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie Trybunału;
  5. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Trybunału;
  6. rozstrzyganie o zasadności żądania wyłączenia Arbitra zgłoszonego przez stronę lub Arbitra;
  7. wybór do publikacji orzeczeń Trybunału dotyczących istotnych dla praktyki zagadnień prawnych, po uprzedniej anonimizacji danych osobowych;
  8. wykonywanie innych funkcji przewidzianych w Regulaminie Trybunału.

Rada wyznacza skład orzekający w sprawach dyscyplinarnych i regulaminowych. W sprawach arbitrażowych Rada wybiera Arbitra przewodniczącego zespołu orzekającego.