Prezes Trybunału

Prezes Trybunału jest statutowym organem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl.

Podstawowymi zadaniami Prezesa Trybunału jest kierowanie pracami Trybunału oraz reprezentowanie Trybunału na zewnątrz. Prezes podejmuje wszelkie działania i czynności, konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań Trybunału. Głos Prezesa Trybunału ma decydujące znaczenie przy podejmowaniu uchwał przez Radę Trybunału w przypadku równej ilości głosów.

Do kompetencji Prezesa Trybunału należy w szczególności:
 
  1. prowadzenie posiedzeń Rady Trybunału,
  2. wyznaczanie arbitrów na wniosek stron lub, w określonych przypadkach, z urzędu.

Obecnie funkcję Prezesa Trybunału sprawuje prof. dr hab. adwokat Zbigniew Ćwiąkalski.